Regulamin

Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Paderewski in Memoriam

20-29 Maj 2021, Nowy Sącz

1. Konkurs jest dedykowany polskiemu znakomitemu pianiście i mężowi stanu Ignacemu Janowi Paderewskiemu. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych młodych pianistów wirtuozów na podstawie ich umiejętności warsztatowych oraz prezentacji artystycznej.

2. Organizatorem Konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe z siedzibą w Nowym Sączu wraz z, prowadzoną przez nie, Katolicką Niepubliczną Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną II st w Nowym Sączu. Współorganizatorem konkursu jest Małopolskie Centrum Kultury Sokół. Partnerami wydarzenia są: Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej oraz Dom Polonii w Krakowie.

3. Konkurs przeznaczony dla młodych pianistów z podziałem na grupy ze względu na wiek wykonawców:

Kategoria D:

Grupa D1 - 5-8 lat

Grupa D2 - 9-10 lat

Kategoria C:

Grupa C1 - 11-13 lat

Grupa C2 - 14-15 lat

Kategoria B:

Grupa B1 - 16-17 lat

Grupa B2 - 18-20 lat

Kategoria A:

Grupa A1 - 21-23 lat

Grupa A2 - 24-26 lat

4.1 Program konkursu jest dowolny, jednak utwory wirtuozowskie będą wyżej punktowane. Można maksymalnie otrzymać 100 punków.

4.2 Czas trwania nagrania:

Grupa D1 - do 5 minut

Grupa D2 - do 7 minut

Grupa C1 - do 8 minut

Grupa C2 - do 10 minut

Grupa B1 - do 12 minut

Grupa B2 - do 15 minut

Grupa A1 - do 17 minut

Grupa A2 - do 20 minut

5.1 Warunkiem zakwalifikowania do Konkursu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, podanie niezbędnych danych osobowych, udzielenie zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku wyłącznie na potrzeby realizacji, promocji i dokumentowania Konkursu oraz dokonanie (zaksięgowanie) wpłaty wpisowego do dnia 26 maja 2021 r.

5.2 Konkurs prowadzony jest w ramach statutowej odpłatnej działalności pożytku publicznego. Opłaty za konkurs stanowią zwrot kosztów organizacji konkursu i wynoszą odpowiednio dla poszczególnych grup:

Kategoria D - 45 Euro

Kategoria C - 45 Euro

Kategoria B - 60 Euro

Kategoria A - 60 Euro

5.3 W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie, opłata nie podlega zwrotowi.

6.1 Konkurs jest jednoetapowy

6.2 Przesłuchania konkursowe ocenia Jury powołane przez organizatora. Ocena dokonywana jest w oparciu o materiały udostępnione przez uczestników.

Przewodnicząca Jury:  Katarzyna Vernet (Polska)

Członkowie : Caroline Sageman (Francja), Mirosław Herbowski (Polska), Cynthia Lawing (USA), Koi Shimoda (Japonia); Hong Xun (Chiny)

Sekretarz Jury: Zbigniew Kurzeja (Polska)           

6.3 Kolejność miejsc będzie przyznawana według następującej punktacji:

Grand Prix w każdej grupie - 100 punktów

99-90 punktów - 1 miejsce

90-80 punktów - 2 miejsce

80-70 punktów - 3 miejsce

70-60 punktów - wyróżnienie

6.4 Obrady Jury są tajne, a decyzje niepodważalne. Uczniowie, studenci lub absolwenci członka jury nie będą oceniani przez tego jurora.

6.5 W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody, wyróżnienia oraz Grand prix w każdej grupie wiekowej. Nagroda Grand Prix w każdej kategorii:

Kategoria A - 250 Euro

Kategoria B - 200 Euro

Kategoria C - 150 Euro

Kategoria D - 100 Euro

6.6 Laureatom pierwszych nagród oraz zdobywcom Grand Prix będzie przysługiwało prawo do uczestnictwa w koncertach laureatów, które odbędą się przy udziale publiczności lub w formie nagrań zamieszczanych i upowszechnionych w internecie. Terminy koncertów planowane są na jesień 2021 roku.

6.7 Jury może przyznać nagrody pozaregulaminowe, nagrody jurorów, nagrodę za najlepsze wykonanie utworu z danego gatunku i formy muzycznej oraz nagrody specjalne.

7. Wyniki konkursu będą ogłoszone w dn. 29 maja 2021 r. na stronie internetowej Konkursu, na kanale YuTube Konkursu oraz na profilu Facebookowym.

8.  Zasady przygotowania nagrania:

8.1 W nagraniu powinna być widoczna wyraźnie cała sylwetka pianisty, ale każdy utwór programu można nagrać oddzielnie.

8.2 Całość nagrania należy umieścić w jednym pliku na kanale YouTube oraz oznaczyć go jako niepubliczny, a link do nagrania wkleić do formularza zgłoszeniowego.

8.3 W opisie filmu należy umieścić: nazwę konkursu – Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny „Paderewski in memoriam”; imię i nazwisko uczestnika; program konkursowy (imię i nazwisko kompozytora, nazwę lub tytuł utworu, tonację, jeśli jest: opus i numer)

8.4 Zgłoszenia nagrań konkursowych przyjmowane są wyłącznie w formie linku do platformy YouTube.

9. W przypadku rejestracji zbyt małej ilości uczestników do dnia 10 maja 2021, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania lub przesunięcia konkursu i wydłużenia tym samym terminu nadsyłania prac. W wypadku odwołania konkursu wpłaty zostaną zwrócone wpłacającym.

10. Uczestnik przystępując do Konkursu udziela nieodpłatnie  Katolickiemu Stowarzyszeniu Oświatowemu z siedzibą w Nowym Sączu nieograniczonej w czasie i miejscowo licencji do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas Konkursu, na następujacych polach eksploatacji:

a) utrwalenia (zapisu) we wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video

b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu

c) wprowadzenia do obrotu

d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet

e) publicznego odtwarzania, wyświetlania

f) najmu i dzierżawy

g) nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej ,,RODO") informujemy, iż:

a. Administratorem danych osobowych jest KATOLICKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE z siedzibą w Nowym Sączy pod adresem Plac Kolegiacki 2 33-300 Nowy Sącz tel. +48 18 449 06 90, e-mail paderewski.ij@gmail.com

b. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych pisemnie lub telefonicznie za pośrednictwem ww. danych.

c. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

- dane osobowe podane w związku z udziałem w Konkursie, w szczególności przez uczestnika lub jego reprezentanta w zgłoszeniu, oświadczeniach lub później w trakcie trwania Konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich utworów, w szczególności na stronie Internetowej Administratora i w mediach społecznościowych, a także w celach rozliczalności wymaganej przepisami RODO;

- archiwalnych, statystycznych i sprawozdawczych;

- promocji Konkursu;

- prowadzenia działalności edukacyjnej przez Administratora;

d. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, w szczególności zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa.

e. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału i umożliwienie Administratorowi jego przeprowadzenie, opublikowanie informacji o laureatach oraz archiwizację dokumentów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

f. Dane osobowe zbierane na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz opublikowania informacji o laureatach Konkursu lub części składowych utworów konkursowych przetwarzane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

g. Dane osobowe (przedstawicieli) laureatów Konkursu oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród lub współorganizatorom w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród lub w ramach współpracy z innymi instytucjami i osobami w celu oceny utworów konkursowych.

h. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, w szczególności usługi informatyczne i finansowe, jak również podmiotom i osobom współpracującym przy realizacji Konkursu, w tym współorganizatorom Konkursu i Jury.

i. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, przenoszenia, zgłoszenia sprzeciwu i cofnięcia udzielonej nam zgody na przetwarzanie.

j. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wymienionych celów zbierania danych.

k. Wysłanie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z udzieleniem przez uczestników zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w zakresie udostępnienia swoich danych osobowych.

l. Administrator może przetwarzać dane pozyskane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą (dane podane w formularzu zgłoszeniowym) za pośrednictwem osoby lub podmiotu składającego zgłoszenie. W takiej sytuacji osoba lub podmiot dokonujący zgłoszenie udziela informacji o przetwarzaniu danych osobowych w imieniu Administratora.

Oświadczenia uczestnika:

1. Oświadczam, iż podaje moje dane osobowe w celu udziału w Konkursie oraz w celu udostępnienia ich podmiotom zaangażowanym w organizację Konkursu, w tym Jury, których lista znajduje się na stronie www.ipcpaderewski.com.

2. Oświadczam, iż jestem prawnie umocowany do wypełnienia formlularza zgłoszenia lub do reprezentowania uczestnika, który jest osobą niepełnoletnią.

3. Oświadczam, iż mam prawo podać w zgłoszeniu dane osobowe osób trzecich, np. nauczyciela uczestnika Konkursu.

4. Oświadczam, iż akceptuję Regulamin Konkursu.

5. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na rozpowszechnienie mojego wizerunku w związku z udziałem w Konkursie stosowanie do poniższej klauzuli:

Ja niżej podpisany/a, w związku z udziałem w Konkursie organizowanym przez Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe z siedzibą w Nowym Sączu, wyrażam nieodpłatnie, nieodwołalną zgodę na to, aby mój wizerunek i/lub głos oraz moja wypowiedź (wraz z imieniem i nazwiskiem) w całości lub w postaci dowolnych fragmentów, zostały wykorzystane przez organizatora, w szczególności w przygotowywanych przez ten podmiot materiałach edukacyjnych, promocyjnych lub dokumentalnych, zarówno w formie fotografii, jak i materiałów filmowych, w szczególności na stronie Internetowej i w mediach społecznościowych prowadzonych przez organizatora. Nieodpłatne zezwolenie, o którym mowa powyżej, odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z mojego wizerunku, głosu i wypowiedzi na wszystkich znanych polach eksploatacji a w szczególności:

a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, w tym na: nośnikach wideo, dysku komputerowym, w Internecie,

b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką,

c) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie,

d) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

e) wykorzystanie na stronach Internetowych i w mediach społecznościowych.

Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie i czasie wykorzystywania mojego wizerunku, głosu i wypowiedzi, prawo do zestawiania mojej wypowiedzi z innymi utworami, skracania, wprowadzania zmian – w zakresie pól eksploatacji wymienionych powyżej, z zastrzeżeniem poszanowania moich dóbr osobistych. Organizatorowi przysługuje prawo do przenoszenia wszelkich praw wynikających z niniejszego oświadczenia na osoby trzecie.

Oświadczam też, że w całości przeczytałem/am treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem.

Weź udział w konkursie

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego z linkiem do nagrania i uiszczenie (wpłacenie) opłaty konkursowej.